Το τέρας της γραφειοκρατίας μεγαλώνει και αν δεν το ξεριζώσουμε, θα μας φάει όλους…

Home / Άρθρα / Το τέρας της γραφειοκρατίας μεγαλώνει και αν δεν το ξεριζώσουμε, θα μας φάει όλους…
Το τέρας της γραφειοκρατίας μεγαλώνει και αν δεν το ξεριζώσουμε, θα μας φάει όλους…

Το τέρας της γραφειοκρατίας, όχι μόνο καλά κρατεί, αλλά επεκτείνεται. Η δημόσια διοίκηση αδυνατεί να μειώσει τις κάθε λογής διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να φέρει εις πέρας ακόμα και τις πιο απλές και επείγουσες ενέργειες.

Ένα απλό παράδειγμα, με δύο σκέλη γραφειοκρατικών διαδικασιών, από το χώρο της αυτοδιοίκησης που γνωρίζω καλά.

Ας πάρουμε ένα υποθετικό παράδειγμα, που όμως συμβαίνει αρκετά συχνά. Π.χ. χαλάει ένα όργανο σε μια παιδική χαρά κόστους έστω 2.500 ευρώ. Απρόβλεπτο γεγονός, που η διοίκηση του Δήμου δεν είχε υπολογίσει (και τεχνικά δεν μπορεί να προβλέψει κάθε έκτακτη περίπτωση), άρα δεν το είχε εγγράψει στον προϋπολογισμό της σαν σχετική δαπάνη. Το όργανο προφανώς πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα, για να είναι λειτουργική η παιδική χαρά και να παίζουν όμορφα και με ασφάλεια τα παιδάκια.

Πάμε να δούμε τα βήματα που απαιτούνται σήμερα, προκειμένου να γίνει η αντικατάστασή του:

1. Εισήγηση στην οικονομική επιτροπή (Ο.Ε.) για αναμόρφωση Προϋπολογισμού, ώστε να συμπεριλάβει τη δαπάνη των 2.500 ευρώ.
2. Πρόσκληση σύγκλησης Ο.Ε.
3. Συνεδρίαση Ο.Ε. και λήψη απόφασης
4. Σύνταξη πρακτικού απόφασης Ο.Ε.
5. Δημοσίευση απόφασης Ο.Ε. στη Διαύγεια
6. Αποστολή εισήγησης Ο.Ε. προς το Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
7. Πρόσκληση Δ.Σ.
8. Συνεδρίαση Δ.Σ. και λήψη απόφασης για το θέμα
9. Σύνταξη πρακτικού απόφασης Δ.Σ.
10. Δημοσίευση απόφασης Δ.Σ. στη Διαύγεια
11. Αποστολή απόφασης Δ.Σ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο
12.Εγκριτική απόφαση Αποκεντρωμένης διοίκησης για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αφού λοιπόν υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό, τότε, ξεκινά η απευθείας ανάθεση…

Έχουμε και λέμε:

1. Σύνταξη μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών
2. Καταχώρηση του αιτήματος και της μελέτης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
3. Απόφαση της οικονομικής επιτροπής (Ο.Ε.) για διάθεση πίστωσης
4. Ανάρτηση της απόφαση της Ο.Ε. στη Διαύγεια
5. Ανάρτηση της απόφαση της Ο.Ε. στο ΚΗΜΔΗΣ
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από το διατάκτη
7. Ανάρτηση στη Διαύγεια της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
8. Απόφαση Δημάρχου για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
9. Ανάρτηση στη Διαύγεια της απόφασης Δημάρχου για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
10. Πρόσκληση υποβολής προσφορών (δημόσια) και ειδική πρόσκληση σε τουλάχιστον ένα προμηθευτή, με αποδεικτικό παραλαβής.
11. Κατάθεση προσφορών από τους ενδιαφερομένους
12. Αξιολόγηση προσφορών, είτε από το Δήμαρχο, είτε από την επιτροπή.
13. Αν κάνει η επιτροπή την αξιολόγηση, τότε σύνταξη πρακτικού επιτροπής.
14. Απόφαση δημάρχου για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
15. Ανάρτηση της απόφασης Δημάρχου στη Διαύγεια.
16. Έγγραφη κοινοποίηση απόφασης Δημάρχου στους ενδιαφερομένους
17. Ο μειοδότης καταθέτει φάκελλο δικαιολογητικών κατακύρωσης (Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο κλπ)
18. Απόφαση Δημάρχου για οριστική κατακύρωση.
19. Ανάρτηση απόφασης δημάρχου στη Διαύγεια
20. Ανάρτηση απόφασης Δημάρχου στο ΚΗΜΔΗΣ
21. Υπογραφή σύμβασης με τον προμηθευτή
22. Ανάρτηση σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
23. Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής
24. Για την παροχή υπηρεσιών, έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο (εισήγηση, πρόσκληση, σύνταξη πρακτικού…).

Όλα αυτά, στην καλύτερη περίπτωση θέλουν να ολοκληρωθούν πάνω από 60 μέρες. Αν μάλιστα το ποσό υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, τότε οι διαδικασίες είναι περισσότερες.

Αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και τόλμη η ελληνική πολιτεία, έχοντας μάλιστα σύμμαχο την τεχνολογία, σύμμαχο όχι μόνο στην ταχύτητα και τη μείωση των διαδικασιών, αλλά και στη διαφάνεια.

Αν δεν πατάξουμε σοβαρά και οριστικά τον κρατισμό και τη γραφειοκρατία, ούτε επενδύσεις θα φέρουμε στη χώρα, ούτε ανάπτυξη θα έρθει, ούτε νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν.

Αν δεν ξεριζώσουμε τον κρατισμό, αυτός έχει τη δύναμη να μας καταπιεί. Ξερίζωμα κρατισμού και μείωση γραφειοκρατίας, σημαίνει αποτελεσματικό δημόσιο με λιγότερο κόστος λειτουργίας, άρα λιγότερους φόρους για όλους μας.