Κλιματική αλλαγή και εξοικονόμηση ενέργειας

Home / Άρθρα / Κλιματική αλλαγή και εξοικονόμηση ενέργειας
Κλιματική αλλαγή και εξοικονόμηση ενέργειας
Κλιματική Αλλαγή και εξοικονόμηση Ενέργειας – Σημαντικά τα οικονομικά οφέλη για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Εσχάτως έχει ενταθεί η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή. Η αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ σε αντιδιαστολή με την ευρωπαϊκή προσέγγιση που εντείνει την προσοχή της στον περιορισμό των συνεπειών του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής απασχολεί την επικαιρότητα.

Είτε δέχεται κανείς την καθοριστική συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα για τις αλλαγές που παρατηρούνται στο κλίμα, είτε όχι, οι αλλαγές αυτές συμβαίνουν και η κλιματική αλλαγή έχει έντονο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Οι περιβαλλοντικές κρίσεις διαρκώς οξύνονται. Οι μεταναστευτικές ροές, η προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής, η προστασία υποδομών, το ζήτημα νομής των φυσικών πόρων και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Η Ευρωπαϊκή ένωση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του φαινόμενου προσπαθεί με όλους τους διαθέσιμους πόρους που έχει να σχεδιάσει την ενιαία στρατηγική της, να πιέσει στην υλοποίηση δράσεων και να κάνει αρωγούς στην προσπάθεια της και τα υπόλοιπα κράτη. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη δημιουργηθεί δίκτυα πόλεων, περιφερειών και διάφορα funds χρηματοδοτούν δράσεις, ενώ σε αρκετά Υπουργεία Εξωτερικών χωρών – μελών έχουν συσταθεί άτυπα δίκτυα Πράσινης Διπλωματίας.
Η βασική στρατηγική της χώρας πρέπει να είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή και πρέπει κατά τη γνώμη μου να κινηθεί στους ακόλουθους τρεις άξονες.:
•    Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από την επιβάρυνση που υφίσταται για παραγωγή ενέργειας με στροφή σε καθαρότερες μεθόδους παραγωγής ενέργειας όπως ΑΠΕ κ.α.
•    Ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας με ενέργεια
•    Βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας μέσα από παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην εξοικονόμησή της.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Εθνική Στρατηγική είναι ευθυγραμμισμένη με τις αναγκαίες προσαρμογές που πρέπει να κάνει η χώρα μας για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα έχει επίδραση και στην Ελλάδα, αφού τα επόμενα χρόνια αναμένεται στη χώρα μας  μείωση των βροχοπτώσεων που μπορεί σε κάποιες περιοχές να αγγίξει το 15%, καθώς και αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Για την Ελλάδα αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη το σεισμικό της υπόβαθρο. Προς την κατεύθυνση αυτή η Ελλάδα από το 2014 ξεκίνησε την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Στόχοι της είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας και να αναπτυχθεί η απαιτούμενη ικανότητα προσαρμογής με υλοποίηση των πρώτων δράσεων εντός πέντε ετών, χρόνος που μάλλον έχει ήδη χαθεί.

Η κλιματική αλλαγή και ο περιορισμός των συνεπειών της σχετίζεται άμεσα με την καταναλισκόμενη ενέργεια. Σύμφωνα με ένα σχετικό κλισέ η πιο καθαρή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Τα κτίρια καταναλώνουν μεγάλα ποσά ενέργειας και θεωρούνται υπεύθυνα για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας Σύμφωνα με εκτιμήσεις περισσότερο από το 20% της παραγόμενης ενέργειας στην Ελλάδα καταναλώνεται λόγω μειωμένης ενεργειακής απόδοσης και αποτελεί σπατάλη.

Οικονομικά και δημοσιονομικά οφέλη, νέες θέσεις εργασίας

Το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας έχει τεθεί ως προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ελλάδα της κρίσης η εξοικονόμηση ενέργειας και η συνεπαγόμενη εξοικονόμηση οικονομικών πόρων αποτελεί μονόδρομο ως επιλογή. Η αύξηση π.χ. της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού τομέα οφείλει ν΄ αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την εφαρμογή πολιτικών τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο κοινωνίας.

Σημειώνεται ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί το 2ο μεγαλύτερο κέντρο κόστους (μετά το μισθολογικό) για το δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση της χώρας. Αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα το ενεργειακό κόστος αποτελεί σημαντική δαπάνη, υψηλότερη κατά 50% σε σύγκριση με την κεντρική Ευρώπη, που επηρεάζει ευθέως την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η όποια παρέμβαση με στόχο την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ενέργεια, θα έχει και άμεση θετική αναπτυξιακή επίδραση για τη χώρα. Οι ΑΠΕ, ή ο κτιριακός τομέας, το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, θα οδηγήσει σε σημαντικές επενδύσεις και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κάθε καθυστέρηση στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί άσκοπη απώλεια οικονομικών πόρων και το περιθώριο αυτό για την Ελλάδα δεν υπάρχει.

 

Leave a Reply